• Information om hur Facility Labs hanterar personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) av ett nytt regelverk, GDPR (General Data Protection Regulation, på svenska Dataskyddsförordningen), som är ett gemensamt regelverk för hela EU.

Verksamheten i Facility Labs AB, organisationsnummer 556812-4738, med postadress Berga backe 2, 182 53 Danderyd, omfattas av Dataskyddsförordningens regler, och detta dokument syftar till att informera våra kunder, leverantörer och övriga intressenter om hur Facility Labs behandlar personuppgifter.

[...]

• Information om Facility Labs informationsskyltar

På platser där trafikmätning pågår med Facility Labs teknik finns informationsskyltar uppsatta. Där står att trafikmätning pågår och att registreringsnummer avläses och anonymiseras.

[...]

• De registrerades rättigheter

Åtgärder som stärker de registrerades rättigheter

Information till den registrerade (artiklarna 12, 13 och 14)

Behovet av, och formerna för, information till de som registreras beror på vem som i varje givet fall är personuppgiftsansvarig. För vissa kundkategorier/personuppgiftsansvariga kan det finnas undantag från Dataskyddsförordningen för att informera de registrerade. I övriga fall, samt om FL skulle vara personuppgiftsansvarig, informeras de registrerade via uppsatta skyltar i anslutning till mätpunkten. Skyltarna innehåller text som upplyser om att registreringsnummer avläses och anonymiseras. Hänvisning görs till hemsida där ytterligare information lämnas. Hur information lämnas avgörs från fall till fall. Dock att Dataskyddsförordningens krav alltid beaktas givet laglig grund, vem som är Personuppgiftsansvarig (eller Personuppgiftsbiträde om så avtalats i Personuppgiftsbiträdesavtal), samt övriga omständigheter.

Som framgår av detta dokument är de registrerade inte en i förväg identifierbar och avgränsad grupp, utan utgörs av den bilägande allmänheten. Frågan om, och formerna för, inhämtning av synpunkter från de registrerade bör därför överenskommas från fall till fall med respektive personuppgiftsansvarig.

[...]

Facility Labs logotyp
Copyright © 2015-2018 Facility Labs AB. All rights reserved.